THÀNH VIÊN BAN lãnh đạo

NGUYỄN THỊ TUYẾT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỖ VĂN TƠ
TỔNG GIÁM ĐỐC

CAO TUẤN KHANH
PHÓ TỔNG GĐ THƯỜNG TRỰC

NGÔ MINH THẾ
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN