Danh hiệu đạt được

Tổng Giám Đốc – ông Đỗ Văn Tơ nhận biểu tượng “Thương hiệu uy tín”

Với quyết tâm sản xuất và tạo uy tín, niềm tin của khách hàng vào tôn Tân Phước Khanh, từ năm 2003 công ty bắt đầu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008 của NaUy, Vương Quốc Anh và Mỹ chứng nhận.

Với những thành quả đạt được công ty luôn quyết tâm giữ vững định hướng đặt ra và uy tín mà khách hàng đã tin tưởng. Đó cũng là động lực để công ty phấn đấu vươn lên đúng với phương châm “Đặt đúng niềm tin”.